Om de btw terug te krijgen moeten er meerdere stappen worden ondernomen. Het is allereerst belangrijk dat u de factuur bewaard en dat u een administratie bijhoud.

De te nemen stappen:

1. Vraag formulier "opgaaf startende onderneming" aan en stuur deze op naar de belastingdienst
2. U ontvangt van de belastingdienst een btw-nummer en de brief "vaststelling belastingplicht"
3. Eventueel ontvangt u nog een vragenbrief van de belastingdienst
4. Btw aangifte doen. Dit moet elk kwartaal tot dat het volgende kalenderjaar is aangebroeken en de ontheffing kan worden aangevraagd
5. U ontvangt de verschuldigde btw terug van de belastingdienst
6. Ontheffing van de administratieplicht aanvragen

 Vanaf welk moment word ik door de belasting als btw ondernemer aangemerkt?

De belastingdienst merkt u aan als btw ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierom kleinverbruiks aansluitingen (3x80A)

 Wanneer is er sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaalt krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrtijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ' saldering' toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de ddor geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zgn. 'slimme' meter heeft of een analoge (=terugdraai)  meter

Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bentr ondernemer als u aan de voorwaarden vpoldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding d.m.v. uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW temen: u verricht hiermee belastende prestaties)

Moet ik mij altijd bij de Belastigdienst melden als ondernemer?

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van btw die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. alleenvoor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo btw bedrag (te betalen btw over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen over een kalenderjaar € 1345,- of minder is.

Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

Wat is de Kleine ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt.

Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,191 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik recht op aftrek van BTW?

Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW-aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.

Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vooóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik recht op aftrek van BTW?

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. U moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

Ik heb mijn zonnepanelen op of na 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst?

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen2 aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A. U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken3, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt

1 Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.

2 U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf.

3 In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht. niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

Situatie B U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking4 (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

 Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de BTW voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

 Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

De zonnepanelen maken deel uit van een goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

 

end faq